Advokátní kancelář

Mgr. Arnošt Ryšavý

Odměna

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena individuálně pro každý konkrétní případ před započetím právní služby. Klient je vždy předem informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích právního zastoupení.

Odměna může být po dohodě s klientem sjednána následovně:


Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna je účtována podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění, v případě, že s klientem není dohodnuta výše odměny nebo způsob jejího stanovení.


Smluvní odměna

Smluvní odměna je určována na základě vzájemné dohody s klientem, a  to v závislosti na právní a časové náročnosti dané právní služby. Dohodou lze stanovit odměnu:

 • úkonovou
  (stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby)
 • hodinovou
  (stanovena jako násobek hodinové sazby a počtu hodin strávených k provedení konkrétní právní služby, hodinová sazba se stanovuje po dohodě s klientem dle obtížnosti právní služby)
 • paušální
  (stanovena pevná předem známá částka za poskytnutí právní služby / vyřízení celé věci)
 • podílovou
  (stanovena určitým procentem z hodnoty věci / hodnota získaného plnění)

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb poskytovaných advokátem. Jedná se o možnost řešení sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu, a to před pověřeným subjektem České advokátní komory. Další podrobné informace k tomuto mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů včetně způsobu jeho zahájení naleznete na internetových stránkách České advokátní komory.

www.akrysavy.cz

© Mgr. Arnošt Ryšavý 2017 - Všechna práva vyhrazena.