Advokátní kancelář

Mgr. Arnošt Ryšavý

Služby

Občanské a obchodní právo
 • závazkové právo včetně vymáhání pohledávek
 • vlastnické právo a podílové spoluvlastnictví
 • dědické právo
 • nájemní právo
 • náhrada škody
 • převody nemovitostí včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • sepisy, konzultace, připomínkování a revize smluv
 • sepis žalobních návrhů včetně zastupování v občanském soudním řízení
 • sepis exekučních návrhů včetně zastupování v exekučním řízení

Insolvenční právo
 • sepisy dlužnických insolvenčních návrhů s návrhem na povolení oddlužení
 • sepisy věřitelských insolvenčních návrhů
 • přihlašování pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení
 • konzultace

Trestní právo
 • obhajoba v přípravném řízení a v řízení před soudem
 • zastupování poškozených v trestním řízení – náhrada škody obviněných způsobená trestnými činy
 • sepisy návrhů na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • sepisy návrhů na upuštění od zbytku trestu zákazu řízení

Rodinné právo
 • rozvod manželství a zastupování v řízení o rozvodu manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava poměrů mezi rodiči a dětmi
 • vymáhání dlužného výživného

Pracovní právo
 • uzavření a rozvázání pracovního poměru
 • neplatné rozvázání pracovního poměru a jiné pracovněprávní spory
 • vymáhání dlužné mzdy a odstupného

Správní právo
 • zastupování před správními orgány (přestupkové právo)
 • správní žaloby
 • zastupování v kasačním řízení před Nejvyšším správním soudem

Další
 • advokátní úschova
 • právní rozbory
 • prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu)

www.akrysavy.cz

© Mgr. Arnošt Ryšavý 2017 - Všechna práva vyhrazena.